Để lưu log cho Laravel trên MongoDB thì việc đầu tiên bạn phải cài đặt mongoDB đã. Các bước làm rất đơn giản.

Ở đây mình sử dụng Laravel 5.4, các phiên bản khác cũng tương tự.

Bước 1. Bạn cần tạo 1 file cấu hình thông tin kết nối đến MongoDB.

Tạo file: /config/mongolog.php với nội dung như sau:

Bước 2: Tìm đến file: bootstrap/app.php và thêm nội dung như dưới đây vào trước dòng

Bước 3: Cách ghi log. Bạn có thể sử dụng tất cả các hàm log của Laravel để ghi log

Nếu bạn muốn thêm Contextual Information cũng rất đơn giản, bạn truyền thêm tham số là 1 mảng hoặc object ở sau tham số message như sau

Đây là thành quả sau khi thực hiện các bước trên:

ghi log mongo