Script mở popup mới khi click (Pupup window viewer)

Script này có tác dụng mở 1 popup khi click vào 1 liên kết. Rất tiện dùng quảng cáo, nhưng lạm dụng cái này người dùng sẽ rất khó chịu 🙂

Cách làm

B1: Chèn mã sau vao …


B2: Tạo link đến nội dung muốn hiển thị ở popup

 Click link here 

// ]]>

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer