Lỗi tranh chấp port giữa các trình server (apache, iis,…) trên Windows

Thông thường lỗi Webserver hay bị nhất là bị trùng port connection.

Ví dụ: trên máy có cài IIS, sử dụng Port 80; Skype dùng port 80; Apache cũng dùng port 80 nên bị tranh chấp => Lỗi.

Mặc định khi cài Wamp, Apache sẽ dùng với port 80.

Kiểm tra xem Apache có bị tranh chấp port 80 với các ứng dụng khác? Click biểu tượng wampserver ở system tray => Apache => Service => Test Port 80.

Nếu ra thông báo có bị tranh chấp port 80 thì: vào ứng dụng tranh chấp đó tắt đi hoặc đổi sang port khác.
+ Ví dụ đổi port kết nối của Skype: Skype => Tools => Options => Advanced => Connection. Không chọn Mục: Use port 80 and 553 as alternatives for incoming connections. Skype sẽ kết nối với port được cấu hình trong mục Use port ***xx for incoming connections.

+ Tranh chấp port 80 với IIS. Start-> Run, gõ inetmgr và stop IIS.

+ Trường hợp nữa là khi vào test port 80 có thông báo là cổng 80 đã được sử dụng bởi :

     Microsoft HTTPAPI/2.0 
thì các bạn vào Services và stop cái dòng :

      SQL Server Reporting Services (MSSQLSERVER)

 Lỗi tranh chấp port giữa các trình server (apache, iis,...) trên Windows

– Còn 1 trường hợp lỗi kết nối với Web server thường gặp nữa là: Trên máy cài chương trình Antivirus có FireWall chặn kết nối đến Web server, chặn các dịch vụ của Web server. 

Giải pháp: Cho các dịch vụ của Web server vào danh mục an toàn trong Firewall của trình Antivirus.

1 comments On Lỗi tranh chấp port giữa các trình server (apache, iis,…) trên Windows

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer