Đơn giản lắm, chỉ cần chạy script này thôi

How to drop all user tables?

Chạy xong bạn sẽ thấy DB trống trơn luôn, Tất cả các đối tượng: ‘TABLE’, ‘VIEW’, ‘PACKAGE’, ‘PROCEDURE’, ‘FUNCTION’, ‘SEQUENCE’, ‘SYNONYM’,’PACKAGE BODY’ bị xóa sạch luôn.