Cho phép & Không cho phép liệt kê File trong thư mục Webs – Apache Server

Không cho phép liệt kê File trong thư mục Webs – Apache Server

Mở file apache2.conf hoặc httpd.conf và thêm vào nội dung như sau:

<Directory "/var/www/web">
Options -Indexes
</Directory>

Chú ý: Đường dẫn tới thư mục website “/var/www/web” tùy thuộc vào thư mục đặt
website trên server.
Kết quả sau khi thêm nội dung và khởi động lại Apache như sau:

for-binden

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer