Viết tí công thức hóa học cho WordPress xem sao

a^2 + b_i^3 \ge c_{i+1}^5 + d_{x+1}^{y+1}

Công thức 2

\sqrt[n]{1+x+x^2+x^3+\dots+x^n}

 

Công thức 3

\sum_{\substack{ 0<i<m \\ 0<j<n }} P(i,j)

 

Hỗ trợ tất cả luôn

P\left(A=2\middle|\frac{A^2}{B}>4\right)

 

Nữa này

 

A_{m,n} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}